Gratis verzending vanaf € 250 excl. BTW

 • Contact
 • Chat
 • Mijn Account

Disclaimer

Logiscenter: Disclaimer

In deze Disclaimer worden de voorwaarden vastgesteld voor toegang tot en gebruik van de website die wordt gehost onder de domeinnaam www.logiscenter.com en elk van de subdomeinen die daarvan afhankelijk zijn (hierna de "website"), die GRUPO LOGISCENTER, SL (hierna "LOGISCENTER" of de "Vennootschap") gratis ter beschikking stelt van zijn gebruikers (hierna "Gebruikers").

De loutere toegang tot de website impliceert de kennis, het begrip en de aanvaarding, noodzakelijkerwijs en zonder enig voorbehoud, van de bepalingen en voorwaarden die in deze Disclaimer (de "Algemene Voorwaarden") zijn vastgelegd. Daarom worden de Gebruikers aanbevolen deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen, evenals de berichten, instructies of waarschuwingen die aan hen worden meegedeeld tijdens het browsen in de website, aangezien zij aan al deze voorwaarden moeten voldoen. Als Gebruikers het niet eens zijn met deze bepalingen, mogen zij de website niet gebruiken.

LOGISCENTER behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken, vanwege wettelijke vereisten, technische redenen, wijzigingen in de aangeboden diensten of strategische beslissingen, door middel van wijziging of herziening van de tekst die toegankelijk is voor de Gebruikers in deze Algemene Voorwaarden; de Gebruikers wordt derhalve aangeraden om deze regelmatig door te nemen.

Als de Gebruiker het niet eens is met de wijzigingen, moet hij/zij met het gebruik van de website stoppen en, in voorkomend geval, zich uitschrijven uit elk register of iedere distributielijst die aan de website is gekoppeld. Het gebruik van de website nadat de wijzigingen zijn aangebracht, betekent de aanvaarding ervan.

De houder van deze website is GRUPO LOGISCENTER, SL, fiscaal identiteitsnummer [CIF] B85538601; maatschappelijke zetel: [straat:] Calle Fuerteventura, 4, planta 2, oficina 8, San Sebastián de los Reyes (Madrid), CP 28700; geregistreerd in het Handelsregister van Madrid, Deel 26.059, Folio 140 en Blad M-469.219.

E-mail voor correspondentie: gdpr@logiscenter.com

LOGISCENTER biedt via de website informatie over de Vennootschap en biedt Gebruikers de mogelijkheid om te kiezen uit een breed scala aan producten, voornamelijk gericht op het afdrukken, de automatische identificatie en het verzamelen van gegevens.

Toegang tot en browsen in de website is gratis. Sommige van de diensten die via de website worden aangeboden, kunnen onderworpen zijn aan gebruiksvoorwaarden, een speciaal beleid en/of speciale instructies, die in dergelijke gevallen de inhoud van deze Algemene Voorwaarden zullen vervangen, aanvullen of wijzigen.

Gebruikers verbinden zich ertoe de website correct en rechtmatig te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze Algemene Voorwaarden.

Gebruikers moeten zich onthouden van:


 • Ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de website
 • Zich toegang te verschaffen of toegang proberen te krijgen tot bronnen met beperkte toegang op de website
 • De identiteit van Gebruiker of van derden aan te nemen of andere Gebruikers te stalken; de website en de diverse opties op een, volgens de wet, de goede trouw, de goede zeden en de openbare orde, beledigende, schadelijke of ongepaste manier te gebruiken
 • De website te gebruiken voor ongeoorloofde, illegale doeleinden, in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze het normale gebruik of genot van de website kunnen schaden, annuleren of overbelasten of belemmeren
 • Schade te veroorzaken aan de systemen van LOGISCENTER of aan de systemen van derden, evenals, in het bijzonder, het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die schade kunnen toebrengen aan de systemen van LOGISCENTER of die van derden
 • De gegevens van LOGISCENTER, derden of andere Gebruikers trachten te openen, te gebruiken en/of te manipuleren
 • Reverse engineering-technieken toe te passen, het ontcijferen, decompilen of gebruiken van enig ander systeem om de broncode van de website of enig ander element te kennen dat onderhevig is aan auteursrechten of intellectuele of industriële eigendomsrechten
 • De website aan te passen of proberen te wijzigen of stappen ondernemen of middelen gebruiken met de bedoeling het uiterlijk of de functies ervan te veranderen
 • Toegang proberen te krijgen tot en/of gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere Gebruikers en/of hun berichten te wijzigen of te manipuleren

LOGISCENTER staat niet in voor de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de website. Bijgevolg is LOGISCENTER in geen geval aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit:


 • Het niet beschikbaar of toegankelijk zijn van de website
 • De onderbreking van de werking van de website of computerstoringen, telefoonstoringen, onderbrekingen, vertragingen of blokkeringen veroorzaakt door gebreken of overbelasting in telefoonlijnen, datacentra, in het internetsysteem of in andere elektronische systemen, veroorzaakt tijdens de werking ervan
 • Fouten of vertragingen tijdens het toegangsproces tot de website door de Gebruiker bij het invoeren van zijn/haar gegevens in het formulier, traagheid of afwijkingen die zich voor kunnen doen wanneer deze incidenten het gevolg zijn van problemen in het internetnetwerk, toevallige omstandigheden of overmacht en alle andere onvoorziene voorvallen buiten de goede trouw om van LOGISCENTER
 • Verliezen, schade of nadelen van welke aard dan ook die voortvloeien uit het bezoeken en gebruiken van de website, inclusief, maar niet beperkt tot, die welke veroorzaakt worden in de computersystemen of die veroorzaakt worden door het invoeren van virussen en/of cyberaanvallen
 • De waarheidsgetrouwheid, integriteit of actualisering van de informatie die niet door LOGISCENTER zelf vervaardigd is
 • Andere schade die kan worden veroorzaakt door derden door ongeoorloofde tussenkomst buiten de controle van LOGISCENTER

LOGISCENTER staat niet in voor de afwezigheid van virussen of andere elementen op de website die door derden worden ingevoerd en die wijzigingen kunnen veroorzaken in de fysieke of logische systemen van de Gebruiker of in de in zijn/haar systemen opgeslagen elektronische documenten en bestanden. Bijgevolg is LOGISCENTER in geen geval aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de aanwezigheid van virussen of andere elementen die wijzigingen kunnen veroorzaken in de fysieke of logische systemen, elektronische documenten of bestanden van de Gebruiker.

LOGISCENTER staat er niet voor in dat onbevoegde derden de voorwaarden, kenmerken en omstandigheden waaronder Gebruikers toegang hebben tot de website niet kunnen kennen. Bijgevolg is LOGISCENTER op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit een dergelijke ongeoorloofde toegang.

Door deze Algemene Voorwaarden te ondertekenen, verklaren Gebruikers dat zij LOGISCENTER schadeloos zullen stellen voor elke claim tegen haar, haar moedermaatschappij, bestuurders, partners, werknemers, advocaten en agenten, die voortvloeit uit de schending door Gebruikers van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden of enige van toepassing zijnde wet of regelgeving, evenals door het niet nakomen of schenden van de rechten van derden.

LOGISCENTER is in elk geval alleen aansprakelijk voor die schade die Gebruikers kunnen lijden als gevolg van een frauduleuze of grove nalatigheid van haar kant, met betrekking tot de toegang tot de website, de levering van diensten, evenals het gebruik van de inhoud, tools en functionaliteiten.

LOGISCENTER heeft geen controle over de inhoud van andere sites van waaruit toegang tot deze website kan worden verkregen; noch over die sites waartoe toegang verkregen kan worden via verschillende links. Daarom is LOGISCENTER niet aansprakelijk voor de daarin staande informatie of voor de gevolgen die uit deze informatie kunnen voortvloeien. Wij stellen dergelijke links beschikbaar voor de Gebruikers, voor hun gemak en nuttigheid, een stap die in geen geval mag worden geïnterpreteerd als goedkeuring of sponsoring van onze kant van de inhoud van genoemde websites. Wij bieden geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de waarheidsgetrouwheid, het eigendom, de geldigheid of wettigheid van de aan de website gekoppelde links en de inhoud ervan.

Als een Gebruiker of een derde partij constateert dat de inhoud waartoe deze website toegang geeft via links in strijd kan zijn met de wet, met de goede zeden of de openbare orde, moet hij of zij ons hiervan op de hoogte stellen via deze e-mail: gdpr@logiscenter.com.

In het geval dat LOGISCENTER, de bedrijven in de groep of enige andere persoon die betrokken is bij het vervaardigen, de productie en distributie van deze website enige vorm van schade, verlies, nadeel of kosten lijdt (inclusief de vergoedingen van advocaten en procureurs die mogelijk vereist zijn geweest) als gevolg van een schending door de Gebruikers van deze Algemene Voorwaarden, zullen deze Gebruikers verplicht zijn de veroorzaakte schade volledig te vergoeden.

Het voorgaande is in het bijzonder van toepassing, maar niet beperkt tot, gevallen waarin, als gevolg van de inbreuken van de Gebruikers, claims van derden bestaan tegen LOGISCENTER of een van de bedrijven in de groep. De Gebruikers zullen LOGISCENTER en de bedrijven in de groep schadeloosstellen; LOGISCENTER en de bedrijven in de groep zullen alle uitgaven, kosten, schade of verlies kunnen claimen die zijn voortgekomen uit hun handelingen, zolang deze uitgaven, kosten, deze schade of dit verlies worden veroorzaakt door de schending van onderhavige Algemene voorwaarden door de Gebruiker.

Deze website is eigendom van LOGISCENTER. De inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, de broncode, handelsmerken, afbeeldingen, pictogrammen, ontwerpen en algemene presentatie) wordt beschermd, in overeenstemming met de Spaanse, Europese en internationale regelgeving, door copyright, geregistreerde handelsmerken en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten gehouden door LOGISCENTER, haar groepsmaatschappijen of derden. Toegang tot deze website verleent in geen geval toestemming of vergunning van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke inhoud en rechten, noch kan die als zodanig geïnterpreteerd worden..

Tevens zijn bepaalde handelsnamen, merken, logo's, slogans en andere materialen die op deze website worden weergegeven, naar behoren geregistreerd op naam van LOGISCENTER of andere entiteiten. Gebruikers hebben geen toestemming om een van deze elementen te gebruiken, waarvan de eigendom in elk geval in handen blijft van LOGISCENTER of van die entiteiten.

Verboden zijn iedere handeling ter reproductie, distributie, transformatie of openbare communicatie, evenals iedere vorm van overdracht, van het geheel of een deel van de inhoud van de website; in het algemeen, elke handeling ter exploitatie van het geheel of een deel van de inhoud (afbeeldingen, teksten, ontwerp, indexen, formulieren, enz.), evenals van mogelijke databases die de website kan bevatten en van elk object dat kan worden beschermd volgens de huidige wetgeving, in het bijzonder in overeenstemming met de intellectuele en industriële eigendomsregels.

In het bijzonder mogen Gebruikers in geen geval, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, de inhoud van de website exploiteren of commercieel gebruiken, noch enige inhoud van de website wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, tentoonstellen, adverteren, verkopen en/of vergunningen daarvan verkopen of werken maken die daarvan zijn afgeleid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOGISCENTER en, in voorkomend geval, ook van de houder. Elke toestemming of vergunning met betrekking tot de website en de inhoud ervan impliceert onder geen enkele omstandigheid dat afstand, overdracht of toewijzing wordt gedaan, geheel of gedeeltelijk, van een van bovengenoemde rechten.

Gebruikers mogen een enkele keer kopieën van de afzonderlijke pagina's van de website afdrukken, op voorwaarde dat zij dit doen voor hun persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en daarbij alle signalen ongewijzigd houden die naar copyright, handelsmerken en iedere andere relevante identificatie van de rechten van LOGISCENTER of derden verwijzen. Het maken van enig ander soort kopie, hetzij in elektronisch formaat, op papier of op enige andere manier, is strikt verboden.

LOGISCENTER behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zoveel civiele en strafrechtelijke procedures aan te vangen, onder Spaanse en buitenlandse wetgeving, waar zij recht op zou kunnen hebben als gevolg van de schending van het vreedzaam bezit en/of ongeoorloofd gebruik van haar industriële en intellectuele eigendomsrechten.

Voor het browsen en het gebruik van bepaalde diensten op deze website kan het verstrekken van persoonlijke gegevens door de Gebruikers nodig zijn. LOGISCENTER verwerkt dit soort informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid, dat als onderdeel van deze Algemene voorwaarden beschouwd dient te worden.

Tijdens het browsen in de website zullen cookies worden gebruikt, waarvan het gebruik aan regels gebonden is, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving en van de specificaties daaromtrent in het LOGISCENTER-cookiebeleid, dat weer deel uitmaakt van het Privacybeleid.

In dit verband informeren wij dat cookies kleine gegevensbestanden zijn die worden ondergebracht in de terminal van de Gebruiker die de website bezoekt en die bepaalde informatie over het bezoek aan de website bevatten of opslaan.

LOGISCENTER kan bepaalde kennisgevingen doen via het e-mailadres of het telefoonnummer dat door de Gebruikers is verstrekt.

Gebruikers mogen hun rechten en plichten onder deze Algemene Voorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOGISCENTER. LOGISCENTER kan die rechten en plichten overdragen aan elke entiteit binnen de groep van bedrijven, wereldwijd, evenals aan iedere persoon of entiteit die haar opvolgt in de uitoefening van het bedrijf, onder welke titel dan ook.

Deze Algemene Voorwaarden zijn een overeenkomst tussen elk van de Gebruikers en LOGISCENTER. Als de bevoegde autoriteit een bepaling als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar verklaart, moet deze worden geïnterpreteerd op de manier die het dichtst aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling. Een dergelijke verklaring met betrekking tot een of meer clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules. Het feit dat LOGISCENTER geen strikte naleving van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden eist, is geen verklaring van afstand van haar kant om de strikte naleving ervan in de toekomst op te eisen en kan in geen geval als zodanig geïnterpreteerd worden.

De taal die van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden is de Spaanse taal. Daarom aanvaarden de Gebruikers uitdrukkelijk de geldigheid ervan in de Spaanse versie. Als een versie in een andere taal wordt aangeboden, is dit slechts een tegemoetkoming, voor het gemak van de Gebruikers.

Behalve in gevallen waarin het vereist is de geldige toepasselijke regelgeving te onderwerpen aan een andere wetgeving, zullen deze website, de inhoud en diensten, de relatie tussen Gebruikers en LOGISCENTER, evenals deze Algemene Voorwaarden onderworpen zijn aan de Spaanse wetgeving en in overeenstemming daarmee geïnterpreteerd worden.

Behalve in gevallen waarin het overeenkomstig de huidige toepasselijke regelgeving verplicht zou zijn om zich te onderwerpen aan een andere jurisdictie, zoals die met betrekking tot de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de Gebruiker, die strikt zal worden gerespecteerd als dit dwingend is, zal iedere kwestie of controverse, afgeleid van of gerelateerd aan deze website van LOGISCENTER, de inhoud en diensten, de relatie tussen Gebruikers en LOGISCENTER, evenals deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de rechters en rechtbanken van de hoofdstad, Madrid.

No, thanks

Logiscenter in the world