Gratis verzending vanaf € 250 excl. BTW

 • Contact
 • Chat
 • Mijn Account

Privacybeleid

Logiscenter: privacybeleid

Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") heeft tot doel de Gebruikers (hierna de "Gebruikers") die surfen op de website gehost onder de domeinnaam www.logiscenter.com en onder ieder ander subdomein daarvan (de "Website") duidelijk en nauwkeurig te informeren over de verwerking van persoonlijke gegevens verzameld door de vennootschap GRUPO LOGISCENTER, SL ("LOGISCENTER " of de "Vennootschap") via de bovengenoemde website.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de website die LOGISCENTER ter beschikking stelt van de Gebruikers; de Vennootschap wijst iedere verantwoordelijkheid af voor een ander Privacybeleid en een andere bescherming van persoonlijke gegevens die mogelijk zijn opgenomen in de webpagina's die toegankelijk zijn via de hyperlinks op de website en niet rechtstreeks beheerd worden door LOGISCENTER.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de informatie die LOGISCENTER via de website verzamelt, bijvoorbeeld via een registratieformulier of contactformulier of via het browsen. Dit Privacybeleid zal ook van toepassing zijn in al die gevallen waarin LOGISCENTER verwijst naar wat erin wordt vermeld en/of identificeert als van toepassing op een bepaalde gegevensverwerking.

In overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving, informeert de Vennootschap de Gebruikers dat de gegevens die zij verstrekken via de website zullen worden opgenomen in haar gegevensbestanden, waarvoor de Vennootschap verantwoordelijk is.

Het invullen van het registratieformulier of iets soortgelijks, evenals het verstrekken door de Gebruikers van persoonlijke gegevens tijdens de levering van diensten, impliceert noodzakelijkerwijs, en zonder voorbehoud, de kennis en aanvaarding van dit Privacybeleid. Daarom wordt Gebruikers aangeraden om dit Privacybeleid vooraf zorgvuldig te lezen.

De eigenaar van deze website is GRUPO LOGISCENTER, SL, CIF B85538601; maatschappelijke zetel: [straat:] Calle Fuerteventura, 4, planta 2, oficina 8, San Sebastián de los Reyes (Madrid), CP 28700; geregistreerd in het Handelsregister van Madrid, Deel 26.059, Folio 140 en Blad M-469.219.

E-mail voor correspondentie: gdpr@logiscenter.com

De levering van de gegevens door de Gebruikers via het registratieformulier of het contactformulier, evenals tijdens het browsen op de website, is vrijwillig, hoewel het niet verstrekken van bepaalde gegevens ertoe kan leiden dat de toegang tot bepaalde diensten van de Vennootschap niet mogelijk is.

Gebruikers zullen in elk geval verantwoordelijk zijn voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens, waarbij de Vennootschap zich het recht voorbehoudt om Gebruikers die valse gegevens hebben verstrekt uit te sluiten van de diensten, onverminderd andere stappen die de wet voorziet.

De Vennootschap verwerkt de volgende persoonlijke gegevens van Gebruikers:

 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld voor- en achternaam.
 • Contactgegevens, zoals het e-mailadres, postadres of telefoonnummer.
 • Browsegegevens van Gebruikers op de website.
 • Opmerkingen die Gebruikers maken via het contactformulier.
 • Bank- of creditcardgegevens.

LOGISCENTER wil alle ontvangen gegevens op een rechtmatige manier verwerken en moet hiervoor de verwerking van je gegevens wettelijk voldoende onderbouwen. In overeenstemming met het voorgaande geven wij hieronder aan voor welke doeleinden de Vennootschap de gegevens verwerkt en wat de rechtsgrond is waarop elk daarvan zich baseert:

 • LOGISCENTER gebruikt deze gegevens om diensten te verlenen, bijvoorbeeld om de verzending te organiseren van de producten die de Gebruiker kiest en koopt. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de Vennootschap om haar diensten te verlenen en de uitvoering van het contract tussen de Vennootschap en de Gebruikers uit te voeren die de diensten van LOGISCENTER hebben gecontracteerd. In het geval dat de Gebruiker niet al deze gegevens verstrekt, zou de Vennootschap niet in staat kunnen zijn om een of meer van haar diensten te verlenen.
 • LOGISCENTER kan de gegevens ook gebruiken om eventuele verzoeken, klachten of suggesties of vragen van de Gebruiker te verwerken, te beheren en op te lossen. De Vennootschap beschouwt het een legitiem belang te zijn een dergelijke gegevensverwerking uit te voeren, voor zover dit het mogelijk maakt om haar diensten en de gebruikerservaring te verbeteren. Ook kan in het geval van verzoeken van Gebruikers de verwerking nodig zijn om deze te kunnen uitvoeren.
 • De Vennootschap kan de gegevens van de Gebruikers aanwenden om contact met hen op te nemen en hen op de hoogte te houden van nieuws over de producten en diensten die door de Vennootschap worden geleverd. Deze communicatie zal alleen en uitsluitend plaatsvinden na het verkrijgen van de toestemming van de Gebruiker, tenzij de Gebruiker in kwestie een klant is van LOGISCENTER of er een andere eerdere contractuele relatie bestaat tussen de Gebruiker en de Vennootschap, in welk geval LOGISCENTER het een legitiem belang beschouwt om voornoemde gegevensverwerking uit te voeren met betrekking tot producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke in eerste instantie met de betreffende Gebruiker zijn gecontracteerd. LOGISCENTER biedt in elk geval de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens voor promotionele doeleinden via een eenvoudige en gratis procedure in elk van de commerciële mededelingen aan de Gebruikers.
 • LOGISCENTER kan de bank- of creditcardgegevens van haar klanten verwerken om de betaling van de geleverde diensten te beheren. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de contractuele relatie die LOGISCENTER met haar klanten onderhoudt.
 • LOGISCENTER kan, op grond van haar legitiem belang, de verzamelde gegevens ook gebruiken om studies uit te voeren om de service en producten die aan de Gebruikers worden aangeboden te verbeteren.

Door de Disclaimer van de website en dit Privacybeleid te aanvaarden, erkent de Gebruiker de gebruiksvoorwaarden en de wettelijke voorwaarden, die in dit Privacybeleid zijn vastgelegd, gelezen en begrepen te hebben, en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toepassing ervan op het gebruik dat hij/zij van de website maakt tijdens het browsen en het verlenen van de bijbehorende diensten.

De Gebruikers verklaren uitdrukkelijk op de hoogte gesteld te zijn en machtigen de Vennootschap om hun gegevens te verzamelen en te verwerken voor de doeleinden aangegeven in dit Privacybeleid zoals die daarin beschreven worden.

Gebruikers moeten de Vennootschap op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens, waarbij zij in elk geval verantwoordelijk zijn voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor, in voorkomend geval en onverminderd andere stappen die zij zou mogen ondernemen, om geen diensten te verlenen aan, inhoud te annuleren of in te trekken van die Gebruikers die valse of onvolledige gegevens verstrekken. Dit alles impliceert in geen geval dat de Vennootschap enige verantwoordelijkheid op zich neemt voor schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit de onjuistheid of onnauwkeurigheid van de verstrekte gegevens of ongepaste inhoud, waar alleen de Gebruiker verantwoordelijk voor is.

De persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld, kunnen worden overgedragen aan derde bedrijven die de Vennootschap helpen om betalingsplatformdiensten aan Gebruikers aan te bieden. LOGISCENTER gebruikt deze derde bedrijven om de betalingen die Gebruikers doen met betrekking tot de geleverde dienst uit te voeren en te verwerken.

Sommige van deze bedrijven zijn bijvoorbeeld bedrijven die informatie verzamelen van de creditcard of debietkaart van de Gebruiker (zoals het type kaart en de vervaldatum), evenals andere benodigde financiële informatie om de betaling te verwerken.

Ook heeft het geautoriseerde personeel van de Vennootschap en hebben andere derde partijen of medewerkers die namens de Vennootschap diensten verlenen toegang tot de persoonlijke gegevens van de Gebruikers om de levering van diensten, de contractuele en/of precontractuele relatie met de Gebruikers te beheren. In die gevallen waarin toegang tot andere samenwerkende bedrijven is toegestaan, wordt genoemde toegang tot gegevens namens derden geregeld in het bijbehorende contract, zoals vereist door de huidige regelgeving.

De Vennootschap kan voor de verwerking van persoonsgegevens gebruikmaken van de diensten van verwerkers en subverwerkers die een deel van hun gegevens buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte kunnen hosten. Het voorgaande zou een internationale doorgifte van gegevens kunnen inhouden naar landen die volgens de Europese Unie nog geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hun wetten u niet dezelfde rechten waarborgen, of dat er geen toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is die uw klachten kan verwerken.

Niettegenstaande het voorgaande, als gegevens worden gedeeld buiten de Europese Economische Ruimte zullen de resulterende internationale doorgiften onderworpen zijn aan een van de passende garanties beschreven in de toepasselijke regelgeving, zoals de ondertekening van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming.

De Vennootschap kan ook de persoonlijke gegevens openbaar maken die zijn verzameld in de specifieke gevallen waarin de overdracht plaatsvindt en vereist is door de toepasselijke regelgeving; of wanneer deze vereist is door de bevoegde autoriteiten.

De Vennootschap bewaart de persoonlijke gegevens van de Gebruikers voor zover die nodig zijn om te worden gebruikt voor het doel waarvoor die zijn verzameld, en volgens de wettelijke grondslag voor de verwerking ervan. De Vennootschap bewaart de persoonlijke gegevens van de Gebruiker zolang er een contractuele en/of commerciële relatie is met de Gebruiker en zolang de Gebruiker het recht op bezwaar en/of verwijdering van de verwerking van persoonsgegevens niet uitoefent. In deze gevallen zal de Vennootschap de gegevens naar behoren geblokkeerd houden, zonder daar enig gebruik van te maken, zolang die nodig kunnen zijn voor de uitoefening of verdediging van claims, of enigerlei gerechtelijke, wettelijke of contractuele verantwoordelijkheid kan voortvloeien uit hun verwerking, waaraan gevolg gegeven dient te worden en waarvoor het terughalen ervan nodig is.

Gebruikers kunnen op elk moment, en/of wanneer zij dit nodig mochten achten, gebruik maken van hun rechten op toegang, rectificatie, annulering, bezwaar, dataportabiliteit en vergetelheid en een bericht sturen naar het e-mailadres dat wij daarvoor beschikbaar stellen: gdpr@logiscenter.com; een kopie van het paspoort of identiteitskaart (houder van de gegevens) bijvoegen en in het onderwerp uitdrukkelijk aangeven welk verzoek u wilt doen:

 • Toegang: door het uitoefenen van dit recht, kunt u natrekken welke persoonlijke gegevens van u door de Vennootschap worden verwerkt: het doel, de oorsprong of mogelijke doorgifte aan derden.
 • Rectificatie: dit houdt in dat u uw persoonlijke gegevens die onjuist of onvolledig zijn, kunt wijzigen, waarbij u in het verzoek moet specificeren welke gegevens u wilt wijzigen.
 • Annulering: hiermee kunnen uw persoonlijke gegevens worden geannuleerd wegens ontoereikendheid of buitensporigheid.
 • Bezwaar: met het recht op bezwaar kunt u bezwaar maken tegen de verwerking in bepaalde gevallen of voor een specifiek doel, zoals in het hypothetische geval dat uw gegevens worden gebruikt voor reclame en commerciële prospectieactiviteiten of als de verwerking tot doel had een beslissing over u te nemen uitsluitend op basis van een geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Dataportabiliteit: u kunt uw persoonlijke gegevens ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en deze indien technisch mogelijk naar een andere verantwoordelijke verzenden.
 • Vergetelheid: u kunt verzoeken dat uw persoonlijke gegevens gewist worden zonder onnodige vertraging wanneer een van de beoogde gevallen zich voordoet. Bijvoorbeeld, ongeoorloofde gegevensverwerking, of wanneer het doel dat de verwerking of verzameling motiveerde, niet meer bestaat.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om het aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie aan te passen, evenals aan de industriële en/of commerciële praktijk. Iedere wijziging in dit Privacybeleid zal aan de Gebruiker worden meegedeeld en, indien nodig, zal zijn/haar toestemming worden gevraagd. In het geval dat de Gebruiker niet instemt met de verwerking van genoemde gegevens, kan het zijn dat hij of zij de dienstverlening door de Vennootschap niet kan blijven gebruiken.

De Vennootschap zal uw persoonlijke gegevens op een absoluut vertrouwelijke manier verwerken. De Vennootschap heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, afhankelijk van het soort gegevens dat wordt verzameld, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en vernietiging, verlies, illegale toegang of illegale wijziging ervan te voorkomen. Bij het bepalen van deze maatregelen is rekening gehouden met criteria als de omvang, context en doelen van de verwerking; de situatie van de techniek en de bestaande risico's.

Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar gdpr@logiscenter.com. Als u van mening bent dat uw rechten niet correct worden verwerkt, heeft u ook het recht om een claim in te dienen bij het Spaans Bureau voor Gegevensbescherming [Agencia Española de Protección de Datos], contactgegevens: telefoonnummers: 901 100 099, 91.266.35.17; postadres: [straat:] C/Jorge Juan, 6 28001-Madrid; elektronisch hoofdkantoor: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ en website: www.agpd.es.

No, thanks

Logiscenter in the world